LESSA algemene voorwaarden


1. Algemeen
Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die voortvloeien uit het gebruik van diensten van LESSA. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Noord Nederland onder KvK nummer 04087177.

2. Begripsomschrijvingen
LESSA: LESSA is opgericht naar Nederlands recht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK nummer: 04087177) en gevestigd aan de Zoutepoel 17, 8604 CC te Sneek. LESSA wordt hierna ook “we”, “wij” en “ons” genoemd;
Website: www.LESSA.nl en andere aan LESSA verbonden domeinnamen en applicaties, het online platform waarop LESSA haar dienstverlening als bemiddelaar faciliteert;
Bezoeker: ieder natuurlijk- of rechtspersoon die de website van LESSA bezoekt;
Lesgever: de natuurlijk- of rechtspersoon die zich op de website van LESSA heeft geregistreerd als zijnde lesgever, docent, school of andere instantie voor het geven van lessen, cursussen, workshops en lessen en/of trainingen van online lessen;
Lesnemer: de gebruiker die een les, cursus, workshop en lessen en/of trainingen van online lessen wenst in te huren bij een lesgever;
Les: de les, cursus, workshop en lessen en/of trainingen van online lessen, vastgesteld en omschreven op de website door lesgever waarin de details, voorwaarden en prijs van de les staan beschreven. De termen “les”, “cursus”, “workshop”, “online lessen” hebben feitelijk dezelfde betekenis en worden door elkaar gebruikt;
LESSA badge: het proces dat lesgevers dienen te doorlopen indien LESSA dit wenst, alvorens zij een les kunnen aanvaarden en uitvoeren. Uitgifte van de LESSA badge volgt na een screening- en verificatieproces;
Betaling: de betaling van de lesprijs door lesnemer.
Boeking of inschrijving of lesnemen: de overeenkomst van een les tussen lesgever en lesnemer die tot stand komt via de website, zie ook “les”.
Annuleren: indien lesgever of lesnemer een uitstaande les wenst te beëindigen vóór de aanvangsdatum.
Het “niet volgen les”–beleid: beleid dat wordt gevoerd indien lesnemer of lesgever een afgesproken boeking niet naleeft en de les niet volgt.
Lesprijs: de prijs die de lesnemer met de lesgever heeft afgesproken voor het uitvoeren van de les.
Lesverdiensten: het bedrag dat de lesgever ontvangt voor het geven van de les. Dit is de lesprijs minus de boekingskosten.
Boekingskosten: bemiddelingsfee, oftewel kosten die berekend worden voor de bemiddeling van LESSA tussen lesgevers en lesnemers.
Richtlijnen lesgevers en lesnemers: dit zijn de regels waaraan iedere lesgever en lesnemer bij LESSA zich dient te confirmeren. De richtlijnen zijn op de website te vinden en te lezen.
Berichtensysteem: het systeem op de website wat lesgevers en lesnemers kunnen gebruiken om met elkaar te communiceren betreffende een les.

3. Intellectuele eigendom
Het intellectuele eigendomsrecht van alle vormen van informatie, inhoud en vormgeving, op de website (waaronder maar niet beperkt to logo’s, teksten, databestanden, foto’s en films) berust bij LESSA.
Hyperlinks en verwijzingen naar de website of pagina’s van de website zijn toegestaan.
Het kopiëren of gebruiken van onderdelen van de website is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LESSA niet toegestaan.
Het methodisch en geautomatiseerd doorlopen van de inhoud door robots (crawlers en/of spiders) is zonder toestemming van LESSA niet toegestaan.

4. Aanpassingen informatie
LESSA doet er alles aan om lesgevers en lesnemers zo goed en volledig mogelijk te informeren over de diensten, prijzen en tarieven vermeld op LESSA. Desondanks kan LESSA geen garanties geven dat deze informatie altijd juist en volledig is. LESSA behoudt het recht om eenzijdig (type)fouten te corrigeren. LESSA behoudt ook het recht om de inhoud van de website, op ieder moment en zonder vooraankondiging, te wijzigen. LESSA is niet aansprakelijk voor (typ)fouten.

5. Onderhoud website
Het uitgangspunt is om de website voortdurend online te houden. LESSA behoudt echter het recht om de website, of een gedeelte van de website, (tijdelijk) buiten werking te stellen voor het aanpassen of het onderhouden van de website. Voor eventuele gevolgen hiervan is LESSA niet aansprakelijk.

6. Hyperlinks naar derden
De website bevat hyperlinks naar websites van derden; deze links zijn ter informatie van de bezoeker opgenomen. LESSA is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

7. Gebruik van persoonsgegevens
LESSA houdt gegevens, zoals surf- en klikgedrag, van gebruikers bij. Ook bewaren wij de door gebruiker verstrekte gegevens in een database. Alle door ons verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving. Door akkoordverklaring van deze algemene voorwaarden stemt gebruiker hier expliciet mee in.

In het LESSA privacy statement kan gebruiker informatie vinden over de gegevens die wij voor de website bijhouden, hoe wij deze gegevens gebruiken en wat dit voor de gebruiker betekent. Door als gebruiker op onze website te zijn geregistreerd of door gebruik te maken van deze website gaat gebruiker akkoord met: LESSA privacy statement;

8. Registratie
Een persoon is gebruiker nadat hij zich als lesgever of lesnemer heeft geregistreerd op de website. Daarvoor wordt gesproken van bezoekers. Bezoekers die les willen geven of les willen uitvoeren dienen zich eerst via de website als lesgever te registreren. Voordat een bezoeker zich kan registreren op de website dient hij de verzochte informatie aan te leveren en aan de onderstaande voorwaarden te voldoen.

Voorwaarden registratie lesnemer:
minimaal 18 jaar oud;
officieel woonachtig in Nederland;
Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan worden gestart met de boeking of inschrijving van lessen.

Voorwaarden registratie lesgever:
minimaal 18 jaar oud;
officieel woonachtig in Nederland;
in het bezit van een geldig Nederlands of Europees paspoort of identiteitsbewijs;
een W.A. verzekering hebben;
Screening- en verificatieproces met succes doorlopen indien LESSA dat nodig acht;
Bevoegde lesgevers worden door LESSA gevraagd om dit aan te tonen;
Profiel volledig ingevuld
Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan worden gestart met het aanbieden van een les en het geven van lessen.

Lesgever is verplicht alle bijverdiensten door te geven aan de belastingdienst, zelfs als geen belasting hoeft te worden betaald. LESSA is niet verantwoordelijk voor de aangifte die moet worden gedaan of voor de belasting die eventueel door lesgever betaald moet worden. Lesgever is hiervoor zelf verantwoordelijk. Neem voor advies over fiscale situaties en verplichtingen contact op met de Belastingdienst, een belastingadviseur of fiscaal adviseur.
LESSA heeft het recht zonder opgave van redenen de registratie te weigeren of te annuleren.

9. LESSA badge, screenings- en verificatieproces
Voordat lesgever start met aanbieden van les of uitvoeren van les, kan LESSA vragen om het screenings- en verificatieproces te doorlopen en de LESSA badge te ontvangen. LESSA heeft het recht de identiteit en het adres van de lesgever te controleren. LESSA heeft het recht zonder opgave van redenen de aanvraag om lesgever te worden te weigeren of te annuleren.

De LESSA badge bestaat onder andere uit:
uitgebreide verstrekking van gegevens;
verstrekking van een geldig Nederlands of Europees paspoort of identiteitsbewijs;
verstrekking van een afschrift van de W.A. verzekering van lesgever;
een social media en internet controle;
een persoonlijke- of telefonische intake met LESSA;
financiële screening
referentie check door LESSA

10. aanbieden en uitvoeren van een les
Lesgevers kunnen een les aanbieden en uitvoeren. Lesgevers bieden een les aan via de website, waar na lesnemers vervolgens de les kunnen boeken door gebruik te maken van de boekingsmodule met bijbehorende bank/idealbetaling. Lesnemer vind op de website de lesdetails en lesvoorwaarden, en boekt de les. Bij gereedkoming van de lesboeking ontvangt de lesnemer na betaling een gespecificeerde factuur. Deze factuur bestaat alleen uit de lesprijs zoals genoemd op de website bij moment van boeken.
Lesgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de les die hij plaatst op de website. Het is niet toegestaan om lessen te plaatsen die:
in strijd zijn met de huidige wet- en regelgeving;
inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-)rechten en/of privacy van derden.
LESSA is niet verantwoordelijk en aansprakelijk indien lesgever zich niet houdt aan de hierboven genoemde regels. LESSA heeft te allen tijde het recht om de les, zonder nadere uitleg, te verwijderen als:
de hierboven genoemde regels worden geschonden;
het schadelijk is voor de website of de diensten van LESSA;
LESSA van mening is dat de les niet op de website thuis hoort.
LESSA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet tot stand komen van een lesboeking. Lesgever is aansprakelijk voor eventuele kosten die voortvloeien uit de annulering doordat de bovenstaande bepalingen niet zijn nageleefd.
Lesgever begrijpt en gaat ermee akkoord dat bij het geven van zijn les, hij een overeenkomst aangaat met de lesnemer en niet met LESSA. LESSA treedt slechts op als bemiddelaar. Lesgever heeft de richtlijnen voor docenten gelezen en gaat hiermee akkoord. De richtlijnen zijn op de website te vinden en te lezen.

11. boeken van een les / inschrijven op een les
Om een les te kunnen boeken, dient de lesnemer te zijn geregistreerd op LESSA. De lesnemer kan hierna pas een les boeken. Lesnemer begrijpt en gaat ermee akkoord dat wanneer hij een les boeket, lesnemer een overeenkomst aangaat met de lesgever en niet met LESSA. LESSA treedt slechts op als bemiddelaar. Lesnemer heeft de richtlijnen voor cursisten gelezen en gaat hiermee akkoord. De richtlijnen zijn op de website te vinden en te lezen.

12. Betaling van de lesprijs
Lesgever geeft LESSA het recht de lesprijs van de aangeboden lessen van lesgever en eventuele andere voorkomende kosten door de lesnemer te laten betalen.
Na voltooiing van de les geeft lesgever en lesnemer op de eigen inlog op de website en via een button op de website aan dat de les is voltooid. Lesnemer heeft bij totstandkoming van de lesboeking een gespecificeerde factuur ontvangen voor deze geboekte lessen. Volledige betaling van deze factuur is betaald via de betalingsmodule die volgt na de boeking van de les.
Indien sprake is van een proefles, geeft lesgever LESSA het recht een factuur te sturen van maximaal € 5,00 per aangevraagde proefles of LESSA verrekent de vergoeding voor de proefles met de verdiensten van lesgever indien sprake is van verdiensten door lesgever op LESSA.
In het geval dat LESSA de lesgever een factuur stuurt geldt dat een betaaltermijn. In het geval van overschrijding van deze betaaltermijn door lesgever is LESSA genoodzaakt administratiekosten in rekening te brengen en tot incasso over te gaan. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de wanbetaler. De buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op grond van de wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
LESSA erkent contante betalingen niet; deze zijn derhalve niet toegestaan. Om de algemene voorwaarden te kunnen handhaven dienen alle transacties via de website plaats te vinden. Door de betalingen via de website te laten verlopen, wordt de gebruiker beschermd door onze algemene voorwaarden zoals door het “geld terug garantie” en het “niet volgen les” – beleid.

13. Boeking
De lesboeking komt tot stand nadat overeenstemming is bereikt over de lesdetails en de lesvoorwaarden. De les wordt vastgelegd op de website waar de details, voorwaarden en prijs van de les staan beschreven. De lesboeking eindigt nadat de les is uitgevoerd. Zowel lesgever als lesnemer hebben de les beëindigt door de geboekte les op de eigen inlog op de website en via een button op de website aan te vinken als zijnde gevolgde les.

14. Herroepingsrecht bemiddelingsovereenkomst
De lesgever, heeft de mogelijkheid de bemiddelingsovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de bemiddelingsovereenkomst. De bemiddelingsovereenkomst wordt aangegaan op het moment van totstandkoming van de lesboeking.
Het herroepingsrecht van de lesgever is uitgesloten indien de bemiddeling, met uitdrukkelijke instemming van lesgever, is aangevangen en binnen de bedenktermijn volledig is nagekomen.
Indien bemiddeling door LESSA is aangevangen (verstrekken van gegevens tussen lesgever en lesnemer), en lesgever binnen de bedenktermijn van veertien dagen de dienst herroept, is de lesgever een betaling van 10 % van de lesprijs verschuldigd voor de bemiddelingsdiensten die reeds door LESSA zijn verricht.

15. Annuleren / herroepen les
Het is lesnemer toegestaan een lesboeking uiterlijk 24 uur voordat de les wordt uitgevoerd te annuleren. Annulering geschiedt via een button op de website. Bij annulering van de lesboeking door lesnemer is lesnemer 10% van de lesprijs aan LESSA verschuldigd, als zijnde lesboekingskosten. Deze lesboekingskosten worden door LESSA afgehouden indien sprake is van de “geld terug garantie” beleid. Lesprijs wordt slechts dan terug betaald indien LESSA in gebreke is bij het vinden van een alternatief voor lesnemer. Lesnemer verplicht zich om juiste en volledige inhoudelijke alternatieven van LESSA te accepteren als alternatief.
Lesgever en lesnemer kunnen geen rechten ontlenen aan het annuleringsbeleid.

16. Het “niet volgen les” – beleid
Er is sprake van “niet volgen les” als:
Lesnemer niet heeft geannuleerd en de lesgever 30 minuten na het afgesproken lestijdstip nog niet met lesnemer heeft gesproken of lesnemer niet heeft gezien voor het volgen van de les.
lesnemer niet binnen 30 minuten na het afgesproken tijdstip aanwezig is.
LESSA hanteert dit beleid aangezien een “niet volgen les” ongemak of kosten kan veroorzaken voor de lesgever en het tast bovendien de betrouwbaarheid van onze dienstverlening aan. Om dit te ontmoedigen heeft LESSA dit “niet volgen les” – beleid opgesteld. Lesgevers en lesnemers kunnen geen rechten ontlenen aan het “niet volgen les” – beleid. “niet volgen les” brengt met zich mee dat de overeenkomst vroegtijdig wordt beëindigd.
Indien sprake is van “niet volgen les” door lesgever, is lesgever 30% van de lesverdiensten voor betreffende lesnemer, en/of overige (reis)kosten die lesnemer heeft gemaakt, verschuldigd aan LESSA.
Indien sprake is van “niet volgen les” door lesnemer worden voor lesgever geen kosten in rekening gebracht en vervallen voor lesgever alle betalingsverplichtingen voor deze lesboeking. LESSA zal zelf sancties opleggen aan deze lesnemer. LESSA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een “niet volgen les” door lesnemer.

17. Lesprijs
Dit is de prijs die lesgever met lesnemer heeft afgesproken om een les te volgen. De lesprijs dient minimaal € 10 ,- te bedragen.

18. Boekingskosten
LESSA berekent boekingskosten per lesboeking, oftewel een bemiddelingsfee, ter hoogte van een vooraf bepaald percentage (10 %) van de lesprijs. Deze boekingskosten zitten in de lesprijs inbegrepen en worden door lesgever gedragen. De boekingskosten worden ingehouden op de lesprijs alvorens de lesverdiensten aan lesgever worden uitbetaald.

19. Ontwijking boekingskosten
De lesboekingskosten die LESSA hanteert zijn noodzakelijk om de website online te houden en haar platform te faciliteren. Het is derhalve niet toegestaan om:
de (prijs)onderhandelingen van een les die geplaatst is op de website buiten de website en/of het berichtensysteem om te doen;
contactgegevens te verstrekken middels de website voordat er sprake is van een lesboeking;
een e-mailadres, website adres of telefoonnummer te plaatsen op de website, behalve bij de invulvelden waar dit expliciet staat vermeld;
betaling van de les bewust buiten de website om te doen.
Indien één of meerdere van de bovenstaande regels worden overtreden, heeft LESSA het recht om de betreffende persoon als gebruiker van de website te verwijderen en in de toekomst te weigeren. Gebruiker verliest in dit geval het recht om aanspraak te maken op eventuele rechten die gebruiker heeft op basis van de bemiddelings overeenkomst en deze algemene voorwaarden. LESSA heeft het recht om geleden schade te verhalen bij de gebruiker die boekingskosten ontwijkt.

20. Gedragsregels gebruikers
Vertrouwen en veiligheid zijn belangrijk voor LESSA. LESSA heeft een aantal gedragsregels opgesteld om fouten en misverstanden te voorkomen. Iedere gebruiker dient zich te houden aan deze gedragsregels:
Gebruiker gaat discreet om met de gegevens van andere gebruikers. Het is verboden deze gegevens te gebruiker voor commerciële doeleinden of aan derden te verstrekken;
Het is gebruiker verboden de website te gebruiken om te spammen, beledigen, treiteren, stalken, bedreigen, of op een andere wijze wettelijke rechten van anderen of LESSA schenden;
Gebruiker gebruikt geen onjuiste of fictieve gegevens;
Gebruiker dient bij het gebruik van de website, het plaatsen- en aannemen van een les zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en privacy van derden;
Gebruiker adverteert niet met goederen of diensten voor commercieel doel dat niet relevant is voor de uitoefening van de les die wordt aangeboden op de website;
Gebruiker communiceert helder over de lesdetails en de voorwaarden;
Indien de les, om wat voor reden dan ook, niet door kan gaan, dient gebruiker dit minimaal 24 uur van te voren te melden. Gebruiker annuleert dan met inachtneming van het annuleringsbeleid;

21. Negatieve feedback
LESSA heet het recht om bij het ontvangen van klachten over gebruiker, het profiel van deze gebruiker, zonder nadere uitleg, te verwijderen. Wanneer het account van de gebruiker is verwijderd, is LESSA niet aansprakelijk voor schade die eventueel ontstaat, omdat een lesboeking niet kan worden uitgevoerd. Gebruiker is derhalve zelf aansprakelijk voor kosten die voortvloeien uit de annulering na verwijdering van zijn profiel. Voor klachten kan gebruiker e-mailen naar info@LESSA.nl.

22. Verantwoordelijkheid van en vrijwaring door gebruikers
Verantwoordelijkheid gebruiker:
Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud die hij op de website plaatst;
Gebruiker is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn persoonlijke gegevens.
Verantwoordelijkheid lesgever:
Lesgever is verantwoordelijk voor de les die hij op de website plaatst. Dit betekent dat hij rekening dient te houden met de toepasselijke wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en privacy van derden;
Lesgever is verantwoordelijk voor de overeenkomst die hij met lesnemer is aangegaan;
Lesgever is verantwoordelijk voor het geven van de les.
Lesgever is zelf verantwoordelijk om zijn verdiensten door te geven aan de belastingdienst. Neem voor advies over de fiscale situatie en verplichtingen contact op met de belastingdienst, een belastingadviseur of fiscaal adviseur;
Vrijwaring door gebruikers:
Lesgever en lesnemer vrijwaren LESSA van enigerlei vorderingen, aansprakelijkheden, schadevergoedingen en kosten ten gevolge van:
het in gebreke zijn of niet nakomen van een bepaling van deze algemene voorwaarden;
het niet tot stand komen van een lesboeking;
het niet naleven van de bepalingen die gelden voor een les;
een vordering van een derde doordat er informatie op de website is gezet die in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van die derde;
het handelen of het nalaten van een gebruiker in welke vorm dan ook;
letsel of overlijden dat ontstaat tijdens het uitvoeren van een les.

23. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van LESSA
LESSA is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet of niet geheel nakomen van enige verplichtingen ten gevolge van overmacht. Overmacht is een omstandigheid die buiten de macht van LESSA ligt;
LESSA is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de inhoud die lesgevers en lesnemers op de website plaatsen;
LESSA is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor letselschade of elke andere vorm van schade die ontstaat tijdens of na het uitvoeren van een les;
LESSA is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor het handelen of het nalaten van een gebruiker in welke vorm dan ook;
LESSA is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor enige door de lesnemer, de lesgever of door derden geleden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van een les, daaronder begrepen de schade aan eigendom van de lesnemer, de lesgever of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
LESSA is slechts aansprakelijk voor directe schade van lesgever of lesnemer welke is ontstaan door het gebruik van de website, indien deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van LESSA. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie, althans dat gedeelte van de les, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

24. Beëindiging van de registratie
Wanneer gebruiker zijn registratie wenst te beëindigen, zullen we dit verzoek zo spoedig mogelijk behandelen. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als lesgever of lesnemer door de beëindiging van de registratie één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet nakomt.

25. Geschillen
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen tussen LESSA en gebruiker zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Geschillen tussen lesgever en lesnemer dienen in eerste instantie zelf opgelost te worden. Indien partijen niet tot een voor beide acceptabele oplossing kunnen komen, ontvangen wij graag een brief of e-mail met daarin de uiteenzetting van het geschil/van de situatie. Wij zullen de zaak onderzoeken en optreden als arbiter. Voor zowel lesgever als lesnemer is de uitspraak van LESSA bindend. De lesverdiensten zullen gedurende de klachtbehandeling niet aan lesgever beschikbaar worden gesteld. Voor geschillen kan gebruiker e-mailen naar info@LESSA.nl.
Sneek, 1 januari 2015

Volg Lessa.nl

Google+