LESSA docent richtlijnen


Deze richtlijnen zijn een aanvulling op onze algemene voorwaarden en zijn voorwaardelijk voor het gebruik van de LESSA website en de service van LESSA.

Als docent en aanbieder van lessen, cursussen en workshops, wordt u aangemoedigd om:
 • De juiste en volledige informatie te geven over de locatie, de beschikbaarheid en de inhoud van de lessen en cursussen. Ook verwacht LESSA dat alle andere informatie die een docent gebruikt om cursisten aan te trekken, juist en volledig zijn.
 • Gegevens die betrekking hebben op het lesrooster rechtstreeks met de cursist te bespreken.
 • De lessen te geven voor het tarief wat gold op het moment dat de cursist de les boekte.
 • Het lesrooster in acht te nemen zoals door docent en cursist overeengekomen.
 • Cursisten aan te moedigen om via LESSA de lessen te boeken, zolang je met de cursist contact hebt.
 • Niet in het bezit zijn, te gebruiken, te verkopen, of onder invloed te zijn van alcohol of drugs tijdens het uitvoeren van lessen, cursussen en workshops.

Als docent aanvaardt u tevens dat:
 • De relatie van docent met LESSA te kenmerken is als een onafhankelijke relatie en niet als dat van een contractant. Niets in deze richtlijnen, of in de Algemene voorwaarden of in enige andere overeenkomst is bedoeld of mag worden geïnterpreteerd als een partnerschap, agentschap, joint venture, tewerkstelling of een soortgelijke relatie tussen docent en LESSA.
 • Als docent verwerf je eigen cursisten op LESSA en voer je een eigen boekhouding onder een zelfstandige naam of BV en heb je geen recht op uitkeringen die wij ter beschikking kunnen stellen aan onze eigen medewerkers bij LESSA, zoals uitkering bij ziekte of levensverzekeringen, winstdeling of pensioenuitkeringen etc.
 • Als docent ben je niet gemachtigd om enige vertegenwoordiging, overeenkomst of verbintenis aan te gaan namens LESSA, tenzij specifiek gevraagd en door LESSA schriftelijk aan de docent verklaard is dat dit toegestaan is.
 • Als docent ben je zelf verantwoordelijk voor het voeren van een juiste boekhouding en het tijdige indienen van fiscale aangiften en een correcte betalingen aan de belastingdienst en mogelijk andere instellingen zover dit noodzakelijk of wenselijk is voor u eigen bedrijfsvoering.
 • De docent draagt zorg voor het juist aftekenen van de gevolgde lessen van de cursist om zodoende ook de gegeven lessen door LESSA uit betaald te kunnen krijgen.
 • Docenten begrijpen de geld terug garantie voor cursisten die op de website van LESSA staat genoemd en handelen hier ook naar.
 • In de relatie tussen docent en cursist, waarborgt u als docent de Nederlandse Grondwet en neemt u als docent de wetten in acht en handelt u naar de wet. Als docent zult u een cursist niet discrimineren, intimideren of een andere handelswijze uiten die voor de cursist als kwetsend geïnterpreteerd kan worden. LESSA kan op geen enkele wijze worden aangesproken op ongeoorloofde handelswijzen van een docent.
 • Als docent neemt u kennis van de richtlijnen die cursisten verplicht zijn om te volgen als er door LESSA een relatie ontstaat tussen docent en cursist.

Alle cursisten die op LESSA een les boeken, dienen de volgende richtlijnen te volgen:
 • Cursisten betalen de lessen online en voorafgaand aan de te volgen lessen op de website van LESSA.
 • De cursist draagt zorg voor het juist aftekenen van de gevolgde lessen bij de docent. LESSA informeert de cursist met de vraag om gevolgde lessen af te tekenen
 • Cursisten begrijpen de geld terug garantie die op de website van LESSA staat genoemd.
 • Cursisten overleggen met de docent het lesrooster van de te volgen lessen rechtstreeks met de docent.
 • Begrijpen dat een docent een lesrooster kan wijzigen door ziekte, onmacht of andere omstandigheden die relevant zijn voor de docent.

Volg Lessa.nl

Google+